Service & Support

SAP Help Portal

Support Content

SAP Customer Influence

SAP Verbesserungsvorschlagportal

Roadmap für SAP ECTR

Entwicklungs-Roadmap für SAP ECTR

Technische Informationen

Technische Information, Installations- und Upgradeinformationen

REDPOINT

SAP ECTR Add-Ons, inkl. Datenblätter und Handbücher